Organisatie

We zetten ons in om zoveel mogelijk leerlingen een passende onderwijsplek te bieden binnen de Hoeksche Waard. Om dit te bereiken is er maatwerk nodig en dat realiseren we samen met onze aangesloten scholen voor basisonderwijs en andere partners binnen de Hoeksche Waard.

Organisatie

Het Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Hoeksche Waard (SWV 28.04) bestaat uit vier schoolbesturen met achtendertig scholen voor primair (speciaal) onderwijs, die samen verantwoordelijk zijn voor het bieden van een passende onderwijsplaats voor leerlingen in het primair onderwijs in de Hoeksche Waard. Daarnaast participeert Stichting Yulius.

De vijf participerende partijen zijn:

– Stichting De Hoeksche School, openbaar primair en voortgezet onderwijs HW
– Stichting Christelijke Scholengroep De Waard
– Samenwerking Vrije Scholen Zuid-Holland
– Katholieke Stichting Willibrordus
– Stichting Yulius

Bestuur

Het Algemeen bestuur van het samenwerkingsverband is belast met het besturen van de stichting. Alle deelnemende besturen in het samenwerkingsverband hebben hierin een zetel.

Het Algemeen bestuur bestaat uit:
– Dhr. S. van Wijk (voorzitter); namens de Willibrordusschool
– Dhr. A. Keller (secretaris/penningmeester); namens Stichting De Hoeksche School, openbaar primair en voortgezet onderwijs Hoeksche Waard
– Dhr. J. Winters (lid); namens Christelijke Scholengroep De Waard
– Mevr. M.J. De Kreek-Haven (lid); namens Stichting Yulius
– vacant(lid); namens Samenwerking Vrije Scholen Zuid-Holland

Het Algemeen bestuur heeft de taken en bevoegdheden als volgt verdeeld:

 • Toezichthoudend bestuur, bestaat uit:
  – Dhr. S. van Wijk
  – Mevr. M.J. De Kreek-Haven
  – vacant
 • Dagelijks bestuur, het uitvoerend deel van het bestuur.
  Bestaat uit:
  – Dhr. J. Winters (voorzitter)
  – Dhr. A. Keller (secretaris/penningmeester)

Directie

Naast het bestuur heeft de stichting een directie, die belast is met door het bestuur gemandateerde taken en bevoegdheden. De directie is verantwoordelijk voor het uitvoeren van het ondersteuningsplan van het Samenwerkingsverband en de daarin opgenomen beleidsdoelen.
De directie (tevens Toelaatbaarheidscommissie) wordt gevormd door mevrouw dr. N.J. de Ronde-Davidse.

Toelaatbaarheidscommissie

Het SWV 28.04 heeft als beleid vastgesteld, dat de ondersteuning voor kinderen met problemen gezien moet worden als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van regulier en speciaal (basis)onderwijs. Deze gezamenlijke verantwoordelijkheid komt tot uitdrukking in de inrichting van bovenschoolse voorzieningen, die bekostigd worden uit het gemeenschappelijke ondersteuningsbudget van het SWV.

Eén van de bovenschoolse voorzieningen in het SWV 28.04 is de wettelijk verplichte Toelaatbaarheidscommissie (TLC). Deze commissie heeft de taak te beoordelen of een leerling toelaatbaar is tot een school voor speciaal (basis)onderwijs (S(B)O) en heeft de bevoegdheid een toelaatbaarheidverklaring voor plaatsing in het S(B)O af te geven. De TLC toetst daarbij de adviezen van de Ondersteuningscommissie.

De Toelaatbaarheidscommissie wordt gevormd door mevrouw dr. N.J. de Ronde-Davidse, tevens directeur van het Samenwerkingsverband.

Ondersteuningscommissie

De inhoudelijke beoordeling of een leerling beter ondersteund kan worden in het Speciaal Onderwijs (SO), het Speciaal Basisonderwijs (SBO) of in het regulier onderwijs is o.a. de taak van de Ondersteuningscommissie (OC), die deze taak in goed overleg met de school en de ouders uitvoert en vervolgens tot advies komt.

De OC vergadert om de twee weken. De OC werkt onder verantwoordelijkheid van de directie van het samenwerkingsverband.

De OC is maandag t/m donderdag bereikbaar tussen 8.30 en 16.30 uur op 0186-219050 en bestaat uit drie kernleden:
Mevrouw drs. Ditske Bijl (psycholoog), voorzitter
Mevrouw drs. Mariska de Kok (psycholoog), intakemedewerker
Mevrouw Ilse Vermaat, (gedragsspecialist), intakemedewerker

Medezeggenschap

De medezeggenschap is geregeld in de Ondersteuningsplanraad (OPR). Deze raad, die voor de helft uit ouders en voor de helft uit personeel bestaat, heeft instemmingsrecht op het Ondersteuningsplan van het Samenwerkingsverband. Wij hebben ervoor gekozen om het aantal zetels in de Ondersteuningsplanraad in enige mate te laten aansluiten bij de grootte van de deelnemers aan het samenwerkingsverband. Dit betekent dat de twee grote besturen ieder vier leden en de twee kleine besturen ieder twee leden in de Ondersteuningsplanraad hebben.

Daarnaast levert de school voor Speciaal Onderwijs “De Ark” één kwaliteitslid (een personeelslid), zonder stemrecht. Op basis van een rooster van aftreden komt iedere twee jaar de helft van de leden in aanmerking voor aftreden. Deze regeling waarborgt dat er voldoende continuïteit blijft binnen de OPR. De huidige zetelverdeling in de OPR is te vinden in het medezeggenschapsreglement-Ondersteuningsplanraad.

De OPR vergadert regelmatig.

Voorzitter van de Ondersteuningsplanraad: mevrouw J. Tarmond-Kooijman (KBSWillibrordus te Oud-Beijerland).