Ondersteuningscommissie

Uw kind is aangemeld bij de Ondersteuningscommissie (OC). U leest hier hoe dit traject verloopt en welke adviezen er zijn. Heeft u na het lezen nog vragen of opmerkingen, dan kunt u altijd bellen of mailen naar de helpdesk van de OC.

Het voortraject
Zoveel kinderen, zoveel verschillen. De basisschool van uw kind heeft oog voor deze verschillen en probeert het onderwijs zo veel mogelijk aan te passen aan de behoeften van de kinderen. Het is erg belangrijk dat er op de basisschool een sfeer heerst waarin ieder kind zich geaccepteerd en veilig voelt, waarin zorg, aandacht en ondersteuning vanzelfsprekend zijn voor elk kind en waarin alle kinderen uitgedaagd worden zo goed mogelijk te presteren. De groepsleerkracht van uw kind staat er niet alleen voor, maar werkt samen met collega’s waaronder de intern begeleider. Een leerkracht die zich zorgen maakt over de ontwikkeling van uw kind kan hulp vragen aan de intern begeleider op de school (stap 1). De intern begeleider kan vervolgens hulp vragen bij de externe experts (stap 2). We noemen dit het ondersteuningstraject. Als de aanpak van de basisschool met de hulp van externe experts niet voldoende blijkt te zijn, wordt uw kind door de school aangemeld bij de OC (stap 3). Het kan ook zo zijn dat u zelf heeft aangemeld. Van belang is te weten dat de scholen verplicht zijn stap 1 en stap 2 voor de aanmelding te doen.

Centraal staat in dit traject wat heeft uw kind nodig om optimaal te presteren en/of te komen tot gewenst gedrag of goed welbevinden. Alle stappen zijn gericht op het optimaliseren van het handelen van de leerkracht. U bent van de stappen op de hoogte gehouden door de school.

De aanmelding
De school vult het Onderwijskundig rapport in om aan te melden bij de OC. U heeft recht op inzage en u ontvangt een kopie van het Onderwijskundig rapport van de school. U heeft voor akkoord of voor gezien getekend als u de inhoud niet deelt. U vult het aanmeldingsformulier voor ouders in. In het aanmeldingsformulier voor ouders kunt u uw zienswijze geven.

De Ondersteuningscommissie en intake procedure

De OC bestaat uit 3 kernleden: een ontwikkelings- en onderwijspsycholoog (voorzitter OC), een orthopedagoog (intakemedewerker OC) en een ervaren leerkracht Master SEN / intern begeleider (intakemedewerker). Alle zijn deskundig in het kaart brengen van onderwijsbehoeften van leerlingen en ze kunnen goed inschatten wat er van de leerkracht nodig is om daarin te voorzien. U krijgt één intakemedewerker toegewezen, die nauwkeurig in kaart zal brengen waar uw kind tegenaan loopt, wat de onderwijsbehoeften en ontwikkelingsmogelijkheden zijn en wat dat vraagt van de leerkracht (en school). Op basis daarvan volgt er een onafhankelijk deskundigenadvies opgesteld door de intakemedewerker  OC die de intake van uw kind zelf niet gedaan heeft. De voorzitter van de OC schrijft ook een onafhankelijk advies voor de meest passende onderwijsplek. Beide adviezen worden in  de OC-vergadering besproken met alle leden en daaruit volgt een definitief advies.

Mogelijke adviezen zijn:

 • Uw kind blijft op de huidige reguliere basisschool;
 • De OC adviseert een school voor Speciaal Basisonderwijs (SBO);
 • De OC adviseert een school voor Speciaal Onderwijs (SO);
 • Een enkele keer komt het voor dat een andere reguliere basisschool de benodigde ondersteuning kan bieden.

De intakemedewerker plant een schoolbezoek in, zodat uw kind in de klas gezien wordt tijdens een instructiemoment. Er vinden gesprekken plaats met uw kind, met de leerkracht en de intern begeleider en met u, ouders/verzorgers. Dit zijn afzonderlijke gesprekken, omdat de OC daarmee een completer beeld krijgt en zodat u, uw kind en de school vrijuit kan spreken.

Belangrijke vragen zijn:

 • Welke reden geeft de school om aan te melden? Deelt u die mening?
 • Wat is er al aan gedaan, welke extra hulp heeft uw kind gekregen?
 • Hoe kan de basisschool gesteund worden om uw kind verder te helpen?
 • Is uw zoon of dochter misschien beter af op een andere school?
 • Wat vindt u leuk aan uw kind?
 • Waar is uw kind goed in?
 • Waaruit verklaart u de problematiek?

De gegevens die u en de school hebben verstrekt aan het Samenwerkingsverband worden vertrouwelijk behandeld, conform de wet op de privacy (AVG).

Het advies van de Ondersteuningscommissie

Als alle benodigde informatie is verzameld, wordt er een eindadvies opgesteld. Dit eindadvies wordt altijd opgesteld na de OC-vergadering waarin beide onafhankelijke deskundigenadviezen worden vergeleken. Het eindadvies wordt daarna gedeeld met u, ouders/verzorgers, en met school.

Als het advies Speciaal Basisonderwijs of Speciaal Onderwijs is, dan gaat het eindadvies naar de Toelatingscommissie (TLC) van Samenwerkingsverband 2804. De TLC beoordeelt het eindadvies en geeft, indien van toepassing, een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) af voor het Speciaal Basisonderwijs (SBO) of het Speciaal Onderwijs (SO). Zo’n TLV is nodig om uw kind  bij een school voor SBO of SO.

Hoe verder na het advies?

Continueren basisonderwijs

Als het eindadvies continueren basisonderwijs is, dan kan uw kind op de huidige basisschool blijven. Soms kan een andere reguliere basisschool meer tegemoetkomen aan de onderwijsbehoeften van uw kind. In dat geval adviseert de intakemedewerker naar welke school uw kind zou kunnen overstappen. U kunt uw kind daar eventueel aanmelden.

Verwijzing naar het Speciaal Basisonderwijs (SBO)

Als uw kind een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) heeft gekregen voor het Speciaal Basisonderwijs, dan kunt u kiezen uit twee scholen: SBO Het Pluspunt (Stichting de Hoeksche School) of SBO De Willem Alexanderschool (CSG De Waard). SBO Het Pluspunt biedt leerlingen een prikkelarme omgeving en heeft expertise op leer– en gedragsproblemen en hoogbegaafdheid. SBO De Willem Alexanderschool heeft een speciale unit voor het jonge kind dat in zijn/haar ontwikkeling wordt bedreigd en er is op die school een gedragsdeskundige voor kinderen met leer- en gedragsproblemen die veel prikkels zoeken en verwerken.

U kunt uw kind bij één van deze SBO-scholen aanmelden met de Toelaatbaarheidsverklaring, die is afgegeven door de Toelatingscommissie. U krijgt deze per post opgestuurd.

Verwijzing naar het Speciaal Onderwijs (SO)

Speciaal onderwijs valt onder de Wet op de Expertise Centra (WEC). Deze onderwijsinstellingen zijn ondergebracht in zogeheten clusters.

Er zijn 4 clusters:

Cluster 1Speciaal onderwijs voor visueel gehandicapte leerlingen.
Cluster 2Speciaal onderwijs voor auditief gehandicapte leerlingen en leerlingen met taal/spraakproblemen.
Cluster 3Speciaal onderwijs voor lichamelijk en verstandelijk gehandicapte leerlingen.
Cluster 4Speciaal onderwijs voor kinderen met ernstige gedragsproblemen of psychiatrische stoornissen.

De aanmelding bij cluster 1 en 2

Als uw kind een advies voor cluster 1 of 2 heeft gekregen geldt het volgende. U en de school van uw kind ontvangt van ons het eindadvies met daarin het onderbouwde advies van de OC voor speciaal onderwijs cluster 1 of 2. Daarmee kunt u uw kind aanmelden bij de Commissie van Onderzoek. U wordt daarbij geholpen door een medewerker van het cluster en door de intakemedewerker van de OC.

Afhankelijk van de ernst zal uw kind een arrangement worden toegekend door de Commissie van Onderzoek van cluster 1 of 2. Dit varieert van een plek op een school voor speciaal onderwijs (zwaar arrangement) tot begeleiding op de huidige basisschool (licht arrangement).

Voor een aanmelding cluster 1 of 2 kunnen school en ouders zich ook rechtstreeks wenden tot een medewerker van het cluster. Dit gaat via de school.

De aanmelding bij cluster 3 of 4

Als uw kind een advies voor cluster 3 of 4 heeft gekregen geldt het volgende. U en de school van uw kind ontvangt van ons het eindadvies met daarin het onderbouwde advies van de OC voor Speciaal Onderwijs cluster 3 of 4. Als het om een advies SO cluster 3 gaat, dan kunt u in de meeste gevallen terecht bij ZML De Ark, een school voor SO cluster 3 (CSG de Waard) in Oud-Beijerland. Met de Toelaatbaarheidsverklaring kunt u uw kind aanmelden bij De Ark.

Ook Mytyl onderwijs, Tyltyl onderwijs en onderwijs voor langdurig zieke leerlingen valt onder Speciaal Onderwijs, cluster 3. De intakemedewerker van de OC adviseert in dat geval een school buiten de Hoeksche Waard en kan u helpen met de aanmelding. Ook hier geldt dat u de Toelaatbaarheidsverklaring nodig heeft om uw kind aan te melden bij een school voor SO, cluster 3.

In de Hoeksche Waard is er helaas geen school voor SO cluster 4. De intakemedewerker adviseert in dat geval een school buiten de Hoeksche Waard en helpt u met de aanmelding. Ook hier geldt dat u de Toelaatbaarheidsverklaring nodig heeft om uw kind aan te melden bij een school voor SO, cluster 4.

De tijdsduur 

Het moment van aanmelding met een volledig dossier tot het afgeven van een TLV duurt maximaal 10 weken. Voor de intake en de advisering en het afgeven van een TLV staat er 6 weken. We hebben de mogelijkheid een beroep te doen op een verlengde intake van 4 weken.

Met de TLV kunt u uw kind aanmelden op een school voor speciaal(basis)onderwijs. De school heeft maximaal 6 weken om aan te geven of uw kind daadwerkelijk ingeschreven kan worden. Hier geldt ook dat ze deze termijn met 4 weken mogen verlengen. Scholen buiten de Hoeksche Waard hanteren soms een langere plaatsingstermijn.

Als u niet tevreden bent over het besluit van de Toelatingscommissie dan dient u binnen 6 weken schriftelijk bezwaar te maken bij de TLC. De TLC heeft vervolgens de plicht uw bezwaarschrift voor te leggen aan Samenwerkingsverband zie pagina klachtenprocedure.

Verwijzing naar een andere instantie of specifieke onderwijsinstelling.

Het komt een enkele keer voor dat een kind (nog) niet rijp genoeg is voor onderwijs. In dat geval zullen we u helpen om in contact te komen met de instanties die u verder kunnen helpen om een passende plek bij een zorginstelling (zoals een kinderdagcentrum of dagbehandeling) te regelen.

Als u nog vragen heeft of informatie mist dan kunt u contact opnemen met de directeur of de intern begeleider van de school van uw kind. Ook kunt u bellen of mailen naar de helpdesk van het Samenwerkingsverband, tel. 0186-219050, email: info@swv2804.nl. We helpen u graag.

Adresgegevens van de participerende SBO- scholen en de SO-school binnen ons Samenwerkingsverband

‘Er zijn twee SBO-scholen en één SO-school binnen ons Samenwerkingsverband. Deze drie scholen zijn ondergebracht in kenniscentrum Het Mozaïek, Graaf van Egmondstraat 79, 3261 AK te Oud-Beijerland. Hieronder vindt u de namen van de scholen en hun contactgegevens.

In het nieuwe schooljaar 2022 – 2023 gaan wij werken met Kindkans.

De bedoeling is dat scholen de aanmelding via Kindkans gaan doen, zodat we in één keer overzicht krijgen vanuit de gegevens die al in ParnasSys staan. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan onderstaande toelichting en formulieren, zodra deze klaar zijn kunt u deze downloaden vanaf deze pagina: