Ondersteuningsplan

De Slogan Samen op ons eiland, sluit mooi aan bij de landelijke verbeteraanpak Passend Onderwijs en de route naar inclusiever onderwijs. U leest alles in ons nieuwe Ondersteuningsplan dat wij de komende 4 jaar gaan uitvoeren.

De eerste stappen van de overheid zijn: het instellen van een landelijke norm voor basisondersteuning, strenger toezicht op de zorgplicht en Samenwerkingsverbanden moeten beter zorgdragen voor een passend aanbod in hun regio.

De Samenwerkingsverbanden primair en voortgezet onderwijs werken nauw samen met de aangesloten scholen en schoolbesturen, Jeugdhulporganisaties en de gemeente Hoeksche Waard, om inclusiever onderwijs te organiseren, zo thuisnabij als mogelijk is. Onze inzet is gericht op het borgen en waar mogelijk en wenselijk het vergroten van de mogelijkheden van het regulier onderwijs.

Ieder kind op ons eiland heeft recht op goed thuisnabij onderwijs, ingericht vanuit ontwikkelingsmogelijkheden. We zien diversiteit als kans om met en van elkaar te leren en we zullen dat vanuit beide SWV’s van harte stimuleren. Hoewel we niet alle vormen van speciaal onderwijs hebben in de Hoeksche Waard, stimuleert deze missie om zoveel als mogelijk voor alle leerlingen op ons eiland onderwijs te organiseren.

We vinden in de Hoeksche Waard dat alle kinderen een fundamenteel recht hebben op onderwijs, bij voorkeur op de reguliere school in de buurt. Onderwijs op een reguliere school biedt kinderen meer kansen voor gelijke behandeling, het kan preventief werken ten aanzien van discriminatie en het stimuleert de integratie van leerlingen met een beperking in de samenleving.

De leerkrachten en docenten staan centraal binnen onze Samenwerkingsverbanden. Om inclusiever onderwijs te kunnen realiseren is het essentieel om oog te hebben voor de positieve invloed die zij kunnen hebben op de ontwikkeling van leerlingen. Het is van belang om leerkrachten en docenten daarin goed te ondersteunen. Dat vraagt dus én om een goede ondersteuningsstructuur én om mogelijkheden voor leerkrachten en docenten om zich verder te ontwikkelen.

Bij de uitvoering van onze plannen werken we nauw samen met onze scholen en we houden nadrukkelijk rekening met de haalbaarheid. Ook de samenwerking met ouders is van groot belang om te slagen in thuisnabij onderwijs. Het is onze plicht als Samenwerkingsverbanden om ouders goed te informeren. Het is de taak van scholen om ouders altijd te betrekken als er een individueel handelingsplan moet worden opgesteld en uitgevoerd. Zij zijn gelijkwaardige gesprekspartner en ervaringsdeskundige.

We zien op onze scholen dat de vorm en inhoud van extra ondersteuning die leerlingen krijgen, verschilt. Vaak zijn het keuzes die te maken hebben met de missie en visie en de grootte van de school. Er zitten ook grenzen aan thuisnabij onderwijs. We vinden het belangrijk dat de ondersteuning die de leerlingen krijgen, recht doet aan hun behoeften. Voor sommige leerlingen betekent dat, dat een plek in het speciaal (basis/voortgezet) onderwijs beter aansluit op hun behoeften. Ook in het speciaal onderwijs werken ze wat ons betreft volop aan inclusie, ze stimuleren leerlingen in hun ontwikkeling en bereiden hen voor op verdere deelname aan de maatschappij. Kortom, onderwijs gericht op verdere inclusie.

Voor het uitgebreide Ondersteuningsplan van 2022-2026 verwijzen we u naar onderstaand document.

Documenten Ondersteuningsplan