Ondersteuning in beeld

De basisondersteuning SWV 28.04 geldt voor alle scholen die deel uit maken van het SWV 28.04.

Niveau 0 en 0’

Missie en visie van de school en de basisondersteuning.
Wat is de visie van de school op passend onderwijs en welke afspraken zijn er op school over passend onderwijs gemaakt? Welke expertise heeft de school? Denk aan kennis van rekenproblemen, hoogbegaafdheid of kennis van kinderen die  weinig prikkels kunnen hebben. Groepsleerkrachten bieden passend onderwijs in de klas. Voorbeelden zijn: het geven van individuele instructie, extra of eigen werk geven, extra aandacht voor het bieden van structuur of helpen om te gaan met druk gedrag. Kortom, het gaat in dit niveau om de vraag: Wat wordt er in de groep aan passend onderwijs geboden en wat doet de leerkracht.

Niveau 1

Interne ondersteuning.
De intern begeleider wordt ingeschakeld als de leerkracht onvoldoende ondersteuning kan bieden. Kortom, niveau 0’ voldoet niet meer. Er wordt een plan van aanpak (handelingsplan) opgesteld waarbij leerling, ouders/verzorgers en leerkracht worden betrokken. Daarin worden duidelijke doelen gesteld en er worden afspraken gemaakt over het evalueren van de voortgang.

Niveau 2

Externe ondersteuning
Als de interne ondersteuning op niveau 1 niet tot de gewenste ontwikkeling heeft geleid, kan een externe deskundige op school komen om te bekijken wat uw kind nodig heeft en wat de leerkracht daarvoor moet doen in de klas. De leerkracht, intern begeleider uw kind en u als ouders/verzorgers worden altijd betrokken bij dit traject. Ook hier wordt een handelingsplan opgesteld met duidelijke doelen en afspraken over het evalueren van de voortgang. Dit traject noemen we een CLB-traject en dat duurt minimaal 3 maanden.

Niveau 3

Uw kind wordt aangemeld bij de Ondersteuningscommissie van het
Samenwerkingsverband.

Soms komt het voor dat ondanks de inzet van een externe deskundige, een leerling onvoldoende tot ontwikkeling komt. School meldt een leerling dan aan bij onze OC.

Welke extra ondersteuning biedt het Samenwerkingsverband en dus de basisschool. Waar kan de school een beroep op doen?

  1. Ondersteuning bij ernstige visuele problematiek. De ondersteuning vindt dan plaats door Visio.
  2. Ondersteuning bij ernstige spraak en taalproblematiek, auditieve problematiek. De ondersteuning vindt plaats door Auris.
  3. Ondersteuning bij medische problematiek bijv. syndroom van Down, hersenletsel enz. De ondersteuning, gericht op het handelen van de leerkracht, wordt gedaan door een expert betaald door het SWV.
  4. Ondersteuning bij NT2 problematiek. De ondersteuning, gericht op het handelen van de leerkracht, wordt gedaan door een expert betaald door het SWV.
  5. Ondersteuning oftewel pre ambulante begeleiding. De ondersteuning, gericht op het handelen van de leerkracht, wordt gedaan door een lid van de Ondersteuningscommissie betaald door het SWV.
  6. Voorts beschouwen we SBO en SO ook als extra ondersteuning.

Extra ondersteuning kan langdurig zijn maar, kan ook bestaan uit één consult. Dit kan per school en per situatie verschillen. Spreek hierover met de directeur van de school. De extra ondersteuning is met name gericht op het optimaliseren van het handelen van de leerkracht. Is deze ondersteuning langdurig dan stelt de school samen met u een plan op. Dit heet een Ontwikkelingsperspectief (OPP). Een OPP is een plan van aanpak.

Taken, rollen en bevoegdheden – intern school

Rol ouder(s)/verzorger(s) en kinderen
• Verantwoordelijk voor hun kind
• Hebben kennis van het gedrag van hun kind thuis
• Kennen het netwerk (systeem) rondom het kind
• Hebben regie over de zorg rondom het kind en gezin (mits ze het bevoegd gezag hebben)

Rol leerkracht
• Is verantwoordelijk voor de groep, kijkt naar stimulerende en belemmerende factoren en onderwijsbehoeften
• Biedt basisondersteuning, begeleidt en observeert de leerling en signaleert mogelijke belemmeringen in de ontwikkeling
• Overlegt met IB-er over signalen en stelt hulpvraag
• Informeert ouders over het zorgoverleg
• Maakt aanpassingen in pedagogische benadering, instructie en/ of onderwijsleeromgeving
• Noteert in het leerlingvolgsysteem: afspraken, interventie, doel(en) en evaluatiedatum
• Beslist (na interventie) over opschalen of afschalen

Rol Intern begeleider (IB-er)
• Adviseert de leerkracht naar aanleiding van signalen over extra ondersteuning
• Stelt een plan op (korte – lange termijn) met doelen, bepaalt (in overleg) wat nodig is
• Coacht de leerkracht op het handelen met betrekking tot beïnvloedbare onderwijskenmerken
• Coördineert en volgt alle zorgprocessen in de school
• Plant interne leerlingbespreking en ZAT (Zorgadviesteam). Bepaalt (in overleg) welke partijen hiervoor worden uitgenodigd
• Informeert ouders over MDO/ZAT
• Heeft de regie tijdens interne leerlingbespreking en MDO/ZAT

Rol schooldirecteur
• Is eindverantwoordelijk voor de kinderen op de school
• Bepaalt wat er nodig is voor het kind (vaak is deze taak gemandateerd naar de IB-er). Centrale gedachten: het zijn jouw kinderen!
• Zorgt dat er snel doorgeschakeld kan worden, is aanspreekpunt wanneer zorg dreigt vast te lopen
• Is beslissingsbevoegd om knopen door te hakken
• Is verantwoordelijk voor de inzet van zorg in de school
• Indien zorg op school wordt ingezet (bijvoorbeeld een ambulant begeleider, jeugdprofessional etc.) draagt de directeur zorg voor helderheid over de rollen, taken en verdeling, zorgt voor een warm welkom, een fijne werkplek en facilitaire voorzieningen (zoals koffie).

In dit document wordt de volledige basisondersteuning uitgelegd:

Bijlage 2 Basisondersteuning SWV PPO 2022-2026