• 1. Het gaat niet zo goed met mijn kind op school. Naar wie kan ik toe?

  U kunt hierover spreken met de leerkracht, de intern begeleider of de directeur van de school. U kunt ook de helpdesk van het Samenwerkingsverband bellen of mailen.

 • 2. Mijn kind zit op een basisschool in de Hoeksche Waard en moet mijns inziens naar het speciaal (basis)onderwijs. Kan ik mijn kind rechtstreeks aanmelden bij het speciaal (basis)onderwijs?

  U kunt uw kind wel aanmelden maar de school voor speciaal (basis)onderwijs zal uw kind niet inschrijven voordat zij een toelaatbaarheidsverklaring heeft ontvangen van de Toelaatbaarheidscommissie van het Samenwerkingsverband. Daartoe dient uw kind eerst te zijn besproken in de Ondersteuningscommissie.

 • 3. Kan ik mijn kind rechtstreeks aanmelden bij de Ondersteuningscommissie?

  Ja, u kunt uw kind rechtstreeks aanmelden. U kunt u zich rechtstreeks wenden tot de Ondersteuningscommissie: tel.nr. 078-6295997. Voordat u zich aanmeldt is het verstandig om de resterende vragen te lezen alsmede het document ‘leidraad voor de intern begeleider’:  https://swv2804.nl/wp-content/uploads/2014/09/Leidraad-voor-de-iber-1.pdf

 • 4. Wat doet de Ondersteuningscommissie?

  Dit kunt u lezen in ‘Wat doet de Ondersteuningscommissie?.

 • 5. Kan de school mijn kind te allen tijde aanmelden bij de Ondersteuningscommissie?

  Nee, dat kan de school pas doen nadat de school gedurende minimaal zes maanden heeft geprobeerd een optimale leersituatie voor uw kind te creëren. Bij dat ondersteuningstraject dient minimaal drie maanden een extern deskundige betrokken te zijn geweest. De school moet aantonen dat zij veel hebben geprobeerd maar dat het de school niet is gelukt passend onderwijs voor uw kind te realiseren. U bent, als het goed is, betrokken geweest bij dit traject.

 • 6. Mijn kind is hoogbegaafd. Kan hij meteen naar de Da Vinci-afdeling van het Pluspunt?

  Nee, zie vraag 2. De school kan pas een zeer goed lerend kind aanmelden bij de Ondersteuningscommissie als blijkt dat compacten en verrijken, de plusklas en versnellen onvoldoende soelaas bieden. Op deze wijze toont de school dat zij veel hebben geprobeerd maar dat het de school niet is gelukt passend onderwijs voor uw kind te realiseren.

 • 7. We zijn verhuisd naar de Hoeksche Waard. Mijn kind zit op een school voor speciaal (basis)onderwijs. Wat nu?

  Alleen als uw kind al naar een speciale setting (sbo, so, MKD, KDC, Rijndam enz.) gaat, kunt u zich rechtstreeks wenden tot de Ondersteuningscommissie tel.nr. 078-6295997.

 • 8. Mijn kind wordt 4 jaar en ik twijfel of mijn kind op de school in het dorp kan. Bij wie moet ik zijn?

  U meldt zich aan bij een basisschool. De directeur van de ontvangende school onderzoekt de onderwijs- en opvoedingsbehoeften van uw kind en zal vervolgens contact opnemen met bijvoorbeeld de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf en indien nodig andere instanties. De directeur kan ook de helpdesk van het Samenwerkingsverband raadplegen. Dat kunt u overigens zelf ook.

  Als de directeur van de school geen mogelijkheden voor uw kind ziet, is er een aantal scenario’s mogelijk:

  a. U accepteert het antwoord van de directeur niet. Dan kunt u dit voorleggen aan het bestuur van de desbetreffende school.

  b. U accepteert het wél. Dan zijn er de volgende twee stappen:

  – De directeur zoekt met u naar een school in de buurt.
  – Als er geen school in de buurt is gevonden, meldt de directeur uw kind aan bij de Ondersteuningscommissie. De school vult voor zover mogelijk het onderwijskundig rapport in. U vult zelf het aanmeldingsformulier in.

 • 9. Uw kind bezoekt regulier basisonderwijs in één van de dorpen in de Hoeksche Waard. U wenst een andere basisschool vanwege een verhuizing, conflict of anderszins. Hoe gaat dit?

  De directeur van de ontvangende school onderzoekt in een gesprek met u de onderwijs- en opvoedingsbehoeften van uw kind en neemt contact op met de ‘oude’ school en indien nodig andere instanties. De directeur kan bijvoorbeeld de helpdesk van het Samenwerkingsverband raadplegen. U kunt dit overigens zelf ook.

  Vanaf het moment van aanmelding heeft de school zes weken de tijd om te beslissen over de toelating van een leerling. Deze periode kan eenmaal met vier weken worden verlengd.
  De school onderzoekt eerst of ze de leerling zelf de extra onderwijsondersteuning kan bieden, eventueel met extra ondersteuning van het Samenwerkingsverband, gericht op het handelen van de leerkracht.
  Soms heeft de school meer informatie nodig om dit goed te beoordelen. Scholen kunnen daarvoor om extra informatie vragen bij de ouders. Kan de school zelf geen passende onderwijsplek bieden, dan moet zij een passende plek op een andere reguliere of speciale (basis)school regelen. Dat gebeurt in overleg met de ouders. In geval van een speciale (basis)school meldt de directeur uw kind aan bij de Ondersteuningscommissie. U vult daarvoor het aanmeldingsformulier in.

 • 10. U bent het niet eens met het besluit van de school. Wat dan?

  Uiteraard kunt u zich wederom wenden tot de helpdesk van het Samenwerkingsverband. Mocht dit onvoldoende zijn dan is de volgende link wellicht voor u interessant: http://www.passendonderwijs.nl/in-en-om-de-school/problemen-tussen-ouders-en-school/.

 • 11. Ik wil mijn kind laten onderzoeken mede op verzoek van de school. Naar wie kan ik toe? En wie betaalt het?

  De school betaalt geen onderzoek tenzij de Ondersteuningscommissie daartoe opdracht geeft. Voor adressen kunt u het beste bellen naar de helpdesk van het Samenwerkingsverband.

 • 12. Mijn kind is langdurig ziek. Waar kan ik terecht?

  De school heeft de wettelijke verplichting zorg te dragen voor het onderwijs aan uw kind. Meer informatie kunt u krijgen op school. Ook op de website www.ziezon.nl (Landelijk Netwerk Ziek Zijn en Onderwijs) kunt u hierover informatie vinden.

 • 13. Ik woon buiten de Hoeksche Waard. Mijn kind zit niet op een basisschool van SWV 28.04. Ik wil graag dat mijn kind naar Het Pluspunt in Oud-Beijerland gaat. Kan ik mijn kind aanmelden bij de Ondersteuningscommissie van het Samenwerkingsverband?

  Voor zover het inschrijving op Het Pluspunt betreft, hanteert het Samenwerkingsverband bij kinderen die niet zijn ingeschreven op een van de basisscholen van de Hoeksche Waard de volgende regels:
  – op de voormalige auti-afdeling De Regenboog worden in totaal niet meer dan 2 kinderen van buiten de Hoeksche Waard ingeschreven;
  – op de Da Vinci-afdeling worden in totaal niet meer dan 4 kinderen van buiten de Hoeksche Waard ingeschreven.
  – op de voormalige SBO-afdeling De Kameleon worden in totaal niet meer dan 4 kinderen van buiten de Hoeksche Waard ingeschreven.
  U kunt bellen naar de directeur van Het Pluspunt (tel. 0186-615403) of de Helpdesk van het SWV 28.04.

 • 14. In mijn familie komt dyslexie voor. Ik maak mij zorgen. Wat kan ik doen?

  Wees er tijdig bij. Bespreek uw zorg z.s.m. met de school. Voor de kinderen in de groepen 2, 3 en 4 heeft de school het programma BOUW!

 • 15. Wat is Bouw!?

  BOUW is een preventief digitaal leesprogramma voor de groepen 2, 3 en 4. Alle scholen gebruiken het. Let wel: ook van u wordt gevraagd aan de slag te gaan, het liefst elke dag. Dit vraagt discipline. Meer weten? Zie: http://www.lexima.nl/bouw maar ook uw school weet er alles van. Kijk eens op de website van de school.

 • 16. Mijn kind heeft forse lees- en spellingproblemen en ik wil verder. Wat kan ik doen?

  U bespreekt uw zorgen met de school. De school moet namelijk voldoen aan de criteria (vraag 18). Pas als de school voldoet aan de criteria kan zij uw kind samen met u aanmelden.

 • 17. Kan ik mijn kind zelf ook aanmelden bij een bureau voor behandeling en diagnostiek?

  Ja, maar dan moet u alles zelf betalen. Aanmelden van uw kind is niet mogelijk als niet voldaan wordt aan de criteria (vraag 18).

 • 18. Welke criteria zijn er voor aanmelding?

  1. Uw kind heeft drie keer opeenvolgend een E-score op de DMT (dit is een bepaalde leestoets); of
  2. uw kind heeft drie keer opeenvolgend een E-score voor spelling en drie keer opeenvolgend een D-score bij de DMT.
  3. De school moet bewijzen dat zij gedurende twee periodes extra begeleiding voor lezen/spellen aan uw kind hebben aangeboden en uitgevoerd om de achterstand te voorkomen. Dit vereist kwalitatief voldoende handelingsplannen/groepsplannen.
 • 19. Hoe verloopt de weg naar een dyslexieverklaring?

  M.i.v. 1 januari 2017 zijn er de volgende stappen:
  1. School en u melden uw kind aan bij loket Drechtsteden.
  2. Loket Drechtsteden controleert of het dossier volledig is.
  3. Loket Drechtsteden geeft het dossier aan de Poortwachter.
  4. De Poortwachter controleert of het dossier voldoet aan de criteria (zie vraag 18).
  5. Voldoet het dossier dan krijgt u bericht van de Poortwachter en kunt u op zoek naar een gecontracteerde zorgaanbieder, een bureau voor diagnose en behandeling. Voldoet het dossier niet dan zal alleen de school dit vernemen en u, de ouders, op de hoogte brengen.

 • 20. Gaan de lees- en spellingproblemen over door een behandeling?

  Over het algemeen is er sprake van een verbetering. Erg belangrijk is hierbij de inzet van de ouders, het kind en de samenwerking met de school.

 • 21. Wat levert een dyslexieverklaring op? Waar kan ik meer informatie vinden?

  U kunt meer vinden op: http://www.steunpuntdyslexie.nl/.

 • 22. Ik snap iets niet. Wat nu?

  Neem contact op met de school of met de helpdesk van het Samenwerkingsverband.