Meest gestelde vragen

Bekijk hieronder de meestgestelde vragen.

 • 1. Mijn kind is vier jaar en heeft een speciale aanpak nodig. Kan ik aanmelden bij school X in het dorp?

  U kunt uw kind aanmelden bij iedere basisschool in het dorp van uw keuze. Doet u dit a.u.b. schriftelijk. School X is verplicht om te onderzoeken of zij onderwijs passend kan geven aan uw kind. Mocht school X dit niet kunnen dan krijgt u een schriftelijke onderbouwing daarvan. School X is vervolgens verplicht in overleg met u een andere school te vinden en als dit niet lukt uw kind in overleg met u aan te melden bij de Ondersteuningscommissie van ons Samenwerkingsverband. De Ondersteuningscommissie gaat u verder helpen (zie vraag 6).

  Vanaf het moment dat u uw kind heeft aangemeld bij school X heeft deze school zes weken de tijd om te beslissen over de toelating van een leerling. Deze periode kan eenmaal met vier weken worden verlengd.

  Tip: Als uw kind 4 jaar wordt meldt hem of haar dan minimaal drie maanden voor zijn of haar 4e verjaardag aan bij de basisschool.

 • 2. U bent het niet eens met het besluit van school X om uw kind NIET toe te laten. Wat dan?

  U kunt zich wenden tot de helpdesk van het Samenwerkingsverband. En uiteraard kunt u contact opnemen met het bestuur van de school.

 • 3. Hoe kan ik weten wat een school biedt aan ondersteuning, aan passend onderwijs?

  In het Schoolondersteuningsprofiel staat wat een school u kan bieden. Het Schoolondersteuningsprofiel kunt u vinden in de schoolgids en op de website van de school. Dit profiel bestaat uit basisondersteuning en extra ondersteuning.
  De basisondersteuning is op alle scholen m.u.v. de reformatorische scholen in de Hoeksche Waard hetzelfde. Bij Downloads op deze website kunt u onder de bijlage Basisondersteuning 2804 lezen wat alle scholen m.u.v. de reformatorische scholen in de Hoeksche Waard minimaal als basis in huis hebben.
  Voorts kunnen alle scholen ook extra ondersteuning bieden. Bij Downloads op deze website kunt u deze vinden bij Extra Ondersteuning SWV 2804.

 • 4. Het gaat niet zo goed met mijn kind op school. Naar wie kan ik toe?

  U kunt hierover spreken met de leerkracht, de intern begeleider of de directeur van de school. U kunt ook de helpdesk van het Samenwerkingsverband bellen of mailen.

 • 5. Mijn kind zit op een basisschool in de Hoeksche Waard en moet mijns inziens naar het speciaal (basis)onderwijs. Kan ik mijn kind rechtstreeks aanmelden bij het speciaal (basis)onderwijs?

  U kunt uw kind wel aanmelden maar de school voor speciaal (basis)onderwijs zal uw kind niet inschrijven voordat zij een toelaatbaarheidsverklaring heeft ontvangen van de Toelaatbaarheidscommissie van het Samenwerkingsverband. Daartoe dient uw kind eerst te zijn besproken in de Ondersteuningscommissie (zie volgende vraag).

 • 6. Wat doet de Ondersteuningscommissie?

  Dit kunt u lezen in het document Wat doet de Ondersteuningscommissie?

 • 7. Mijn kind zit al enige tijd op een basisschool. Het gaat niet goed. Kan de school of ik mijn kind te allen tijde aanmelden bij de Ondersteuningscommissie?

  Nee, dat kan pas nadat de school gedurende minimaal zes maanden heeft geprobeerd een optimale leersituatie voor uw kind te creëren. Zie ook het document Leidraad voor de intern begeleider.

 • 8. Hoe meld ik aan?

  Dat kunt u doen met het Aanmeldingsformulier voor ouders.

 • 9. Wat moet ik doen als de school naar mijn mening onvoldoende doet, afspraken niet nakomt enz. ?

  U kunt u zich daarvoor wenden tot de helpdesk van het Samenwerkingsverband.

 • 10. Mijn kind is hoogbegaafd. Kan mijn kind meteen naar de Da Vinci-afdeling van het Pluspunt?

  Nee, zie voorafgaande vragen. De school en/of u kunnen pas een zeer goed lerend kind aanmelden bij de Ondersteuningscommissie als blijkt dat compacten en verrijken, de plusklas en versnellen op de eigen school onvoldoende soelaas bieden.

 • 11. We zijn verhuisd naar de Hoeksche Waard. Mijn kind zit momenteel op een school voor speciaal (basis)onderwijs. Wat nu?

  Alleen als uw kind al naar een speciale setting (sbo, so, MKD, KDC, Rijndam enz.) gaat, kunt u zich rechtstreeks wenden tot de Ondersteuningscommissie, tel.nr. 078-6295997. U vult zelf het Aanmeldingsformulier voor ouders in en stuurt dit naar de Ondersteuningscommissie.

 • 12. Uw kind bezoekt regulier basisonderwijs in één van de dorpen in de Hoeksche Waard. U wenst een andere basisschool vanwege een verhuizing, conflict of anderszins. Hoe gaat dit?

  De directeur van de ontvangende school onderzoekt in een gesprek met u de onderwijs- en opvoedingsbehoeften van uw kind en neemt contact op met de ‘oude’ school en indien nodig andere instanties. De directeur kan bijvoorbeeld de helpdesk van het Samenwerkingsverband raadplegen. U kunt dit overigens zelf ook.

  Vanaf het moment van aanmelding heeft de school zes weken de tijd om te beslissen over de toelating van een leerling. Deze periode kan eenmaal met vier weken worden verlengd.
  De school onderzoekt eerst of ze de leerling zelf de extra onderwijsondersteuning kan bieden, eventueel met extra ondersteuning van het Samenwerkingsverband. Deze ondersteuning is altijd gericht op het handelen van de leerkracht.
  Soms heeft de school meer informatie nodig om dit goed te beoordelen. Scholen kunnen daarvoor om extra informatie vragen bij de ouders. Kan de school zelf geen passende onderwijsplek bieden, dan moet zij een passende plek op een andere reguliere school zoeken. Dit gebeurt in overleg met u. Lukt dit niet dan kan de school samen met u uw kind aanmelden bij de Ondersteuningscommissie. U vult daarvoor het aanmeldingsformulier in.

  Bent u het niet eens met het besluit van de school? Zie vraag 2.

 • 13. Ik wil mijn kind laten onderzoeken mede op verzoek van de school. Naar wie kan ik toe? En wie betaalt het?

  De school betaalt geen onderzoek tenzij de Ondersteuningscommissie daartoe opdracht geeft. Voor adressen kunt u het beste bellen naar de helpdesk van het Samenwerkingsverband. Overigens is onderzoek niet altijd nodig. Nogmaals belt u de helpdesk.

 • 14. Mijn kind is langdurig ziek en zit thuis. Waar kan ik terecht?

  De school heeft de wettelijke verplichting zorg te dragen voor het onderwijs aan uw kind. Meer informatie kunt u krijgen op school. Ook op de website www.ziezon.nl (Landelijk Netwerk Ziek Zijn en Onderwijs) kunt u hierover informatie vinden.

 • 15. Ik woon buiten de Hoeksche Waard. Mijn kind zit niet op een basisschool van SWV 28.04. Ik wil graag dat mijn kind naar Het Pluspunt in Oud-Beijerland gaat. Kan ik mijn kind aanmelden bij de Ondersteuningscommissie van het Samenwerkingsverband?

  Voor zover de inschrijving Het Pluspunt betreft, hanteert het Samenwerkingsverband de volgende regels bij kinderen die niet zijn ingeschreven op een van de basisscholen van de Hoeksche Waard:
  – op de voormalige auti-afdeling De Regenboog worden in totaal niet meer dan 2 kinderen van buiten de Hoeksche Waard ingeschreven;
  – op de Da Vinci-afdeling worden in totaal niet meer dan 4 kinderen van buiten de Hoeksche Waard ingeschreven.
  – op de voormalige SBO-afdeling De Kameleon worden in totaal niet meer dan 4 kinderen van buiten de Hoeksche Waard ingeschreven.
  U kunt bellen naar de directeur van Het Pluspunt (tel. 0186-615403) of de Helpdesk van dit Samenwerkingsverband.

 • 16. In mijn familie komt dyslexie voor. Ik maak mij zorgen. Wat kan ik doen?

  Wees er tijdig bij. Bespreek uw zorg z.s.m. met de school. Voor de kinderen in de groepen 2, 3 en 4 heeft de school het programma BOUW!

 • 17. Wat is Bouw!?

  BOUW is een preventief digitaal leesprogramma voor de groepen 2, 3 en 4. Alle scholen gebruiken het. Let wel: ook van u wordt gevraagd aan de slag te gaan, het liefst elke dag. Dit vraagt discipline. Meer weten? Zie: http://www.lexima.nl/bouw maar ook uw school weet er alles van. Kijk eens op de website van de school.

 • 18. Mijn kind heeft forse lees- en spellingproblemen en ik wil verder. Wat kan ik doen?

  U bespreekt uw zorgen met de school. Pas als de school voldoet aan de criteria kan zij uw kind samen met u aanmelden. U heeft geen kosten. De criteria zijn:
  – Uw kind heeft drie keer opeenvolgend een E-score op de DMT (dit is een bepaalde leestoets); of
  – Uw kind heeft drie keer opeenvolgend een E-score voor spelling en drie keer opeenvolgend een D-score bij de DMT.
  – De school moet bewijzen dat zij gedurende twee periodes extra begeleiding voor lezen/spellen aan uw kind heeft aangeboden en uitgevoerd om de achterstand te voorkomen. Dit vereist kwalitatief voldoende handelingsplannen/groepsplannen.

 • 19. Kan ik mijn kind zelf ook aanmelden bij een bureau voor behandeling en diagnostiek?

  Ja, maar dan moet u alles zelf betalen. Via de school is gratis.

 • 20. Mijn kind is hoogbegaafd en heeft ernstige lees- en spellingproblemen en voldoet NIET aan de criteria. Wat te doen?

  U kunt contact opnemen met de Helpdesk van dit Samenwerkingsverband.

 • 21. Hoe verloopt de weg naar een dyslexieverklaring?

  1. School en u melden uw kind aan bij loket Drechtsteden.
  2. Loket Drechtsteden controleert of het dossier volledig is.
  3. Loket Drechtsteden geeft het dossier aan de Poortwachter.
  4. De Poortwachter controleert of het dossier voldoet aan de criteria (zie vraag 18).
  5. Voldoet het dossier dan krijgt u bericht van de Poortwachter en kunt u op zoek naar een gecontracteerde zorgaanbieder, een bureau voor diagnose en behandeling. Voldoet het dossier niet dan zal alleen de school dit vernemen en u, de ouders, op de hoogte brengen.

 • 22. Gaan de lees- en spellingproblemen over door een behandeling?

  Over het algemeen is er sprake van een verbetering. Erg belangrijk is hierbij de inzet van de ouders, het kind en de samenwerking met de school.

 • 23. Wat levert een dyslexieverklaring op? Waar kan ik meer informatie vinden?

  U kunt meer vinden op: http://www.steunpuntdyslexie.nl/.

 • 24. Mijn kind heeft EED en is klaar met de behandeling. Wat nu?

  De school kan een beroep doen op ondersteuning. Deze ondersteuning is gericht op het handelen van de leerkracht. De ondersteuner gaat niet met uw kind lezen.

 • 25. Mijn vraag staat er niet bij. Wat nu?

  U kunt contact opnemen met de Helpdesk van dit Samenwerkingsverband.