Directie

Naast het bestuur heeft de stichting een directie, die belast is met door het bestuur gemandateerde taken en bevoegdheden. De directie is verantwoordelijk voor het uitvoeren van het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband en de daarin opgenomen beleidsdoelen.
De directie (tevens Toelaatbaarheidscommissie) wordt gevormd door mevrouw N.A. de Ronde-Davidse.