Klachtenprocedure

Ouders kunnen zich bij een verschil van mening met school aangaande passend onderwijs voor advies wenden tot de voorzitter van de Ondersteuningscommissie.
Mocht dit onvoldoende soelaas bieden dan kunnen de ouders zich voor advies wenden tot de directie van het Samenwerkingsverband.
Voor contactgegevens zie de contactpagina.

Bij een verschil van mening over het advies van de Ondersteuningscommissie en/of over het wel of niet verstrekken van een toelaatbaarheidverklaring door het samenwerkingsverband kunnen ouders zich voor een second-opinion wenden tot het Samenwerkingsverband RiBA:
Kastanjelaan 18H
2982 CH Ridderkerk
085-7501070

Ouders kunnen zich kosteloos laten ondersteunen door het landelijk onderwijsconsulententeam, een team van onafhankelijke deskundigen. Zij kunnen adviseren en bemiddelen.
Postbus 19521
2500 CM Den Haag

Bezoekadres:
Lange Voorhout 9
2514 EA Den Haag
Tel. 070-3122887
info@onderwijsconsulenten.nl

Mocht dit niet tot gewenst resultaat voor de ouders leiden dan kunnen zij zich wenden tot de landelijke geschillencommissie. Bij de landelijke geschillencommissie zijn alle scholen en samenwerkingsverbanden aangesloten. De commissie geeft binnen 10 weken een oordeel over het geschil, daarbij rekening houdend met het Schoolondersteuningsprofiel en het Ondersteuningsplan. Voor meer informatie: www.geschillenpassendonderwijs.nl