Missie/visie

Missie
De missie geeft aan wat het bestaansrecht van het samenwerkingsverband is en wat haar kernwaarden zijn. De missie luidt:
Geen kind het eiland af. Daarom is onderwijs maatwerk, afgestemd op individuele verschillen met als uitgangspunt dat het kind startpunt is bij het pedagogisch en didactisch handelen.

Het samenwerkingsverband stelt zich ten doel om alle kinderen zo thuisnabij mogelijk het onderwijs en de ondersteuning te bieden die past bij hun ontwikkeling en behoeften. Het samenwerkingsverband levert daarmee een kwalitatieve bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen tot sociaal invoelende, autonome en zelfverantwoordelijke deelnemers aan de samenleving gebaseerd op de volgende waarden:

  • Rechtvaardigheid – wat u niet wilt dat u geschiedt doe dat ook de ander niet.
  • Weldadigheid – doe de ander goed.
  • Waardigheid – toon en verdien respect.
  • Vrijheid – weet dat jouw vrijheid geen belemmering voor de ander mag zijn.

Visie
Om te bereiken dat er voor ieder kind een passende onderwijsplek beschikbaar is, zodat geen kind het dorp uit of het eiland af hoeft, is maatwerk nodig.Thuisnabij onderwijs op maat vraagt om een strategische perspectiefwisseling:

– van tekortkoming naar mogelijkheden vertaald in onderwijs en opvoedingsbehoeften
– van “wat is er aan de hand” naar “wat ga ik doen (oplossingsgericht)”
– van leerstofjaarklassensysteem naar kind is startpunt