Toelaatbaarheidscommissie

Het SWV 28.04 heeft als beleid vastgesteld, dat de ondersteuning voor kinderen met problemen gezien moet worden als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van regulier en speciaal (basis)onderwijs. Deze gezamenlijke verantwoordelijkheid komt tot uitdrukking in de inrichting van bovenschoolse voorzieningen, die bekostigd worden uit het gemeenschappelijke ondersteuningsbudget van het SWV.

Eén van de bovenschoolse voorzieningen in het SWV 28.04 is de wettelijk verplichte Toelaatbaarheidscommissie (TLC). Deze commissie heeft de taak te beoordelen of een leerling toelaatbaar is tot een school voor speciaal (basis)onderwijs (S(B)O) en heeft de bevoegdheid een toelaatbaarheidverklaring voor plaatsing in het S(B)O af te geven. De TLC toetst daarbij de adviezen van de Ondersteuningscommissie.

De Toelaatbaarheidscommissie wordt gevormd door mevrouw N.A. de Ronde-Davidse, tevens directeur van het samenwerkingsverband.