Ondersteuningscommissie

De inhoudelijke beoordeling of een leerling beter ondersteund kan worden in het Speciaal Onderwijs (SO), het Speciaal Basisonderwijs (SBO) of in het regulier onderwijs is o.a. de taak van de Ondersteuningscommissie (OC), die deze taak in goed overleg met de school en de ouders uitvoert en vervolgens tot advies komt.

De OC vergadert om de twee weken. De OC werkt onder verantwoordelijkheid van de directie van het samenwerkingsverband.

De Ondersteuningscommissie bestaat uit drie kernleden:
Mevrouw Y. de Vries, voorzitter
Mevr. D. Bijl, psycholoog, gespecialiseerd cluster 3 problematiek
Mevr. I. Mark, orthopedagoog, gespecialiseerd cluster 4 problematiek

Lees ook Wat doet de Ondersteuningscommissie?