Downloads

Hier vind u een overzicht van alle downloads op de website en interessante links:

Bestuur/directie:

De akte van oprichting

OSP SWV PO VO HW 2022-2026 dd 19-4-2022

Kwaliteitszorg SWV2804 220421

Functie en taakomschrijving personeel werkzaam binnen swv

Ondersteuningsjaarplan 2021-2022

Format Schoolondersteuningsprofiel 2021-2022
Informatiebeveiligings- en privacybeleid (IBP)
Privacyreglement AVG, vastgesteld op 19 juni 2018
Privacyverklaring
AVG de externe expert en de ouders
Integriteitscode
Inkoop en aanbestedingsbeleid
Protocol datalekken en beveiligingsincidenten
211201 Handelingsprotocol bij signalen huiselijk geweld en kindermishandeling
Treasurystatuut
Jaarrekening 2020
Begroting middelen SWV
Toelichting verantwoording middelen
Begroting 2020
Inspectierapport november 2019

Begroting gelden ter versterking basisondersteuning 2022-2023

Nieuwsbrieven:

Oktober 2020

Scholing:

Studiegids SWV 2804 2022-2023

Ouders:

Wat doet de Ondersteuningscommissie?
Aanmeldingsformulier-voor-ouders-incl.voorlichting
Leidraad voor de ib-er
Basisondersteuning SWV 2804
Extra ondersteuning SWV 2804
Brief ouders externe experts en AVG

Ondersteuningsplanraad:

Medezeggenschapsreglement Ondersteuningsplanraad
Medezeggenschapsstatuut Ondersteuningsplanraad
Huishoudelijk reglement van de OPR
Jaarverslag OPR 2019-2020

Werkwijze ZAT Hoeksche Waard kwadraad-samenwerkingsverband

Ondersteuningstraject:

Checklist beleid hoogbegaafd
Aanmeldingsformulier OC voor MKD KDC en andere instellingen
Aanmeldingsformulier-Onderwijskundig-rapport-voor-de-school

Aanmeldformulier dyslexie onderzoek 2022

Stappenplan aanmelding dyslexiedossier poortwachter HW 2022
Procedure terugplaatsing SWV 2804
Leidraad PAB
Criteria OPP
OPP format en bijlagen
Wie is aan zet

OPP-format SWV_

Brief bij Ernstige Reken Wiskunde Problemen
Brief bij Ernstige Lees- en/of Spellingsproblematiek
Wat te doen bij bao-bao aanmelding

 

Bouw!/Kurzweil

Beleidsdokument Bouw

Interessante links:

Animatiefilmpje Passend Onderwijs in drie minuten
www.jeugdteamszhz.nl
www.jeugdteamhw.nl
www.cjghw.nl

 

Heeft u vragen?

Voor vragen kunt u contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens.

Meer contactgegevens