25 augustus 2015

‘Antipestwet’ in werking getreden

De Wet sociale veiligheid op scholen, in de volksmond ook wel de Antipestwet genoemd, is op 1 augustus jl. in werking getreden. Met de wet worden schoolbesturen verplicht zorg te dragen voor de sociale veiligheid op hun scholen. Zij mogen zelf bepalen hoe zij dit aanpakken. Veruit de meeste scholen voelen de verantwoordelijkheid hiervoor al, zijn voortvarend aan de slag met beleid tegen pesten, discriminatie etc. en hebben zicht op de beleving van sociale veiligheid en op incidenten. Deze wet maakt dit nu expliciet.

De wet is geen geheel nieuwe wet. Het gaat om aanpassingen van al bestaande wetten. In de wet zijn de volgende verplichtingen voor schoolbesturen opgenomen:
– het voeren van sociaal veiligheidsbeleid;
Рhet beleggen van de volgende taken bij een persoon: coördineren van het beleid ten aanzien van pesten en fungeren als aanspreekpunt in het kader van pesten;
– de monitoring van de sociale veiligheid van leerlingen, zodanig dat het een actueel en representatief beeld geeft. Hieronder valt ook het welbevinden van leerlingen.

De Inspectie van het Onderwijs zal hier vanaf augustus 2016 toezicht op gaan houden.