7 oktober 2014

Akkoord over gezamenlijke aanpak pesten

Staatssecretaris Dekker van Onderwijs en de sectorraden PO Raad en VO Raad hebben afspraken gemaakt over een gezamenlijke aanpak van pesten. In de onderwijswetten wordt de verantwoordelijkheid van scholen voor sociale veiligheid expliciet vastgelegd. De raden ondersteunen scholen hierbij via het Actieplan ‘sociale veiligheid op school’.

De verplichting om een methode te kiezen die bewezen effectief is vervalt, mits scholen kunnen aantonen dat hun aanpak werkt en kinderen er baat bij hebben.

“Ik wil dat pesten op alle scholen goed wordt aangepakt”, zegt staatssecretaris Dekker. “Het is daarbij van groot belang dat ze dit doen op een manier die wel echt werkt. Het is uiteindelijk het resultaat dat telt. Ik zal daarom de komende jaren blijven investeren in wetenschappelijk onderzoek om zo in het woud van aangeboden anti-pestmethodes het kaf van het koren te scheiden.”

Om te zorgen dat scholen overal werk maken van het aanpakken van pesten wordt de verantwoordelijkheid voor sociale veiligheid bij wet vastgelegd. Scholen mogen zelf een passende aanpak kiezen om pesten tegen te gaan en te of de aanpak werkt. Scholen gaan ook zorgen voor een aanspreekpunt binnen de school voor leerlingen en ouders bij pestsituaties.

De PO-Raad en de VO-raad gaan scholen ondersteunen bij de invoer van de wettelijke zorgplicht, de uitwerking van de monitor en het aanstellen van een vast aanspreekpunt binnen de school voor leerlingen en ouders bij pestsituaties. Om scholen te helpen in hun keus voor een anti-pestaanpak stellen de sectorraden in samenwerking met het Nederlands Jeugdinstituut en Centrum School en Veiligheid informatie beschikbaar over bewezen effectieve programma’s en methodes en faciliteren zij kennisuitwisseling tussen scholen en samenwerking met experts. Het is de bedoeling dat de nieuwe afspraken met ingang van het schooljaar 2015-2016 in werking treden.

© Nationale Onderwijsgids